Marketing

Departamenti i marketingut në M&D është ndërtuar për t’u shërbyer kompanive të cilat M&D përfaqëson. Në kuadër të tyre ai zhvillon aktivitete dhe fushata të ndryshme promocionale të cilat mbulojnë që nga:

1. In store promotion (on-trade/off-trade) ku përfshin brendimin, aktivizimin e promotorëve, dhënie dhuratash, testime, demonstrime etj.

2. Ideimin dhe zbatimin e fushatave promovuese kombëtare në rang brendi apo kategorie si:

  • Fushata në televizion
  • Radio
  • Fushata Online
  • Dizajnim të materialeve promocionale
  • Lancimi i fushatave promovuese në Facebook/instagram

3. Shopper research – konceptim dhe dizajnim të pyetësorëve dhe realizimi i intervistave në terren.

4. Door to door sampling – Planifikimi dhe ekzekutimi në terren i shpërndarjes së mostrave me ndihmën e ekipit të marketingut (supervizore dhe promotore).

5. HORECA training center – Brenda kompanisë është ngritur edhe qendra e trajnimit për sektorin HORECA ku banakierët trajnohen për risitë e produkteve.